Mục tiêu

   Mục tiêu chung:


Với phương châm: "kết quả của cho là để nhận, kết quả của nhận là để cho", dự án này hướng đến mục tiêu tổng quát là được tồn tại, phát triển và mang đến những gì tốt đẹp nhất cho cộng đồng tham gia dự án.
Mục tiêu cụ thể:

Chỉ tiêu

Mục tiêu SMART, năm

TỔNG

GĐ 1

2017

2018

2019

2020

2021

Hoạt động đào tạo

 

Số lớp đào tạo

12

15

18

21

24

90

Số học viên

480

600

720

840

960

3600

Số dự án được lập

48

60

72

84

96

360

Số dự án được hỗ trợ triển khai

5

6

7

8

10

36

Hoạt động huấn luyện

Số chuyên gia huấn luyện

12

15

18

21

24

24

Số doanh nghiệp bảo trợ

24

30

36

42

48

48

Số chuyên gia tập sự (CGTS)

48

60

72

84

96

360

Số CGTS được giới thiệu việc làm

0

0

48

60

72

180

Hoạt động cung cấp kiến thức (đăng bài và xuất bản)

Số bài viết được đăng

500

500

500

500

500

2500

Số sách chuyên khảo xuất bản

2

2

2

2

2

10

Hoạt động hỗ trợ Startups

Số Startup được kết nối đầu tư

2

2

2

2

2

10

Số Startup được tư vấn

10

12

14

16

18

70

Số Startups được quảng bá

50

100

150

200

250

250

Hoạt động quảng bá và kết nối doanh nghiệp

Số DN được quảng bá trên sta2sta.com

50

100

150

200

250

250

Số DN được kết nối với đối tác trên STS

10

12

14

16

18

70

Hoạt động quảng bá doanh nghiệp và tài trợ

Số doanh nghiệp tài trợ

5

8

10

12

15

15

Giá trị tài trợ (triệu đồng)

100

180

200

240

300

920


Ghi chú: Trên đây là mục tiêu dự kiến, có thể sẽ được hiệu chỉnh sau cuộc họp Ban quản trị dự án khi dự án chính thức được khởi động vào ngày 1/1/2017.