Quản trị dự án – Kiến thức cần thiết cho khởi nghiệp

đăng 01:29, 26 thg 9, 2016 bởi Tran Minh Tri   [ cập nhật 08:35, 3 thg 10, 2016 bởi Trần Minh Trí ]
Như bài trước đã đề cập, một ý tưởng khởi nghiệp có thể được phát triển thành một dự án. Bên cạnh đó, bài viết này cũng đã chỉ ra rằng quản trị tốt dự án là một trong những yếu tố quan trọng để đạt được sự thành công trong khởi nghiệp. Vậy quản trị dự án là gì? Có những giai đoạn nào? Và tại sao quản trị dự án cần thiết cho người khởi nghiệp? Câu trả lời của các câu hỏi này phần nào được thể hiện ở đây.

Theo cách hiểu chung nhất, dự án đối với các nhà quản lý chính là công cụ để thực hiện một mục tiêu cụ thể nào đó. Vì vậy, quản trị dự án về cơ bản là một chuyên ngành sâu của nghệ thuật quản trị. Nó cũng đòi hỏi nhà quản lý có kiến thức, kỹ năng và phương pháp trong quản trị nhưng được điều chỉnh và áp dụng theo đặc tính của đối tượng quản lý – đó là dự án. 

Theo khái niệm được nêu trong PMBOK®, quản trị dự án là việc ứng dụng các kiến thức, kỹ năng và các kỹ thuật cụ thể vào tất cả các hoạt động trong dự án để đạt được những yêu cầu đặt ra đối với dự án. Công tác quản trị dự án được thực hiện thông qua rất nhiều công tác cụ thể được chia theo 5 giai đoạn của quá trình quản trị dự án bao gồm: Khởi xướng (initiating) - Hoạch định (planning) - Thực hiện (executing) – Kiểm soát (monitoring and controlling) - Kết thúc (Closing). Quá trình quản trị dự án gắn liền với các giai đoạn phát triển trong vòng đời của dự án (project life cycle). Trong giai đoạn khởi đầu, ý tưởng khởi nghiệp sẽ được sàn lọc và lựa chọn nhằm đảm bảo người thực hiện đã xem xét tất cả các khía cạnh ảnh hưởng lên tính khả thi của ý tưởng này. Cũng trong giai đoạn này, việc lựa chọn các bên liên quan đến hoạt động kinh doanh sẽ được thực hiện. Như vậy, kỹ năng đánh giá và lựa chọn dự án (định tính cũng như định lượng) rất cần thiết. Ở giai đoạn thứ 2 – hoạch định – chính là giai đoạn mà nhà quản lý dự án và thành viên nhóm thực hiện dự án bắt đầu xem xét và xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể về mảng nguồn lực, thời gian, và chất lượng cho dự án. Kết quả đạt được của giai đoạn này là một bản kế hoạch chi tiết và đạt được tính khả thi. Sau giai đoạn này, một hoạt động rất cần thiết phải được tiến hành chính là thẩm định tính khả thi của dự án nhằm đảm bảo khi đưa vào thực hiện, dự án đã được xem xét một cách khách quan, toàn diện và khoa học cho tất cả khía cạnh. Đây chính là kim chỉ nam cho toàn bộ quá trình thực hiện dự án về sau. 

Sau hai giai đoạn khởi đầu và hoạch định trên, dự án sẽ đi vào hai giai đoạn quan trọng là thực hiện và kiểm soát. Ở hai giai đoạn này, nhà quản trị dự án sẽ triển khai công tác điều phối các hoạt động, phối hợp các bên liên quan và theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện các công việc cụ thể của dự án. Đây là 2 giai đoạn đòi hỏi nỗ lực rất lớn của nhà quản trị nhằm kết hợp các nguồn lực của dự án để đạt được mục tiêu. Việc điều phối thực hiện và giám sát quá trình thực hiện dự án đóng góp rất lớn đến sự thành công của dự án. 

Và, giai đoạn cuối cùng – kết thúc dự án cũng đòi hỏi khá nhiều kỹ năng để có thể kết thúc dự án một cách thành công. Với các bạn khởi nghiệp, sự kết thúc dự án có thể được đánh dấu bằng việc bạn "bán" dự án của mình cho các công ty khác, mang lại một số tiền mà bạn cảm thấy thỏa đáng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chọn phương án tiếp tục nuôi dưỡng dự án của mình và không định thời điểm kết thúc như Mark Zuckerberg và Larry Page đã làm với Facebook và Youtube. Thay vì bán Facebook và Youtube cho Yahoo với cùng giá 1 tỷ USD, Mark Zuckerberg và Larry Page đã tiếp tục nuôi dưỡng dự án của họ và đã được sự thành công vang dội như những gì bạn đã thấy. Kết thúc dự án khởi nghiệp hay không? Phụ thuộc vào quyết định căn cứ vào quyết tâm và sự đam mê của bạn.

Như vậy, quản trị dự án là một loạt những hoạt động khoa học, có tính hệ thống và đòi hỏi những kỹ năng rất cụ thể. Mục tiêu cuối cùng của công tác quản trị dự án là đảm bảo dự án thành công trong giới hạn về nguồn lực mà dự án được cung cấp. Để có thể thực hiện quá trình dự án một cách thành công như vậy, nhà quản trị dự án đòi hỏi phải có được tố chất của một nhà lãnh đạo, đòi hỏi những kiến thức, kỹ năng, và thái độ cần thiết. Các bài viết tiếp theo sẽ thảo luận xoay quanh những tố chất này làm rõ hơn vai trò của nhà quản lý trong quá trình quản trị quản trị dự án. 

Tác giả: Võ Ngàn Thơ 


Người hiệu đính và đăng bài: Trần Minh Trí 
Ngày đăng: 25/9/2016 


Nguồn: 
Project Management Institute. (2013). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) 5th ed. Newtown Square, Pa, Project Management Institute. 

Trịnh Thùy Anh. (2010). Quản trị dự án. Nhà xuất bản Thống kê.
Comments